Bosweetjes – Deel 2

Het landschapsbeheer van de laatste jaren.

De aanpak en de huidige verschijningsvorm is te danken aan de uitstekende samenwerking van verschillende actoren:

  • Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap dat instaat voor de inrichting en onderhoud van het gebied waarvan het eigenaar is,
  • Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren dat zorgt voor de ondersteuning van de inrichting op de private gedeelten en de promotie van het landschap,
  • De Stad Hasselt, die voorziet in het beheer en onderhoud van het gebied waarvan zij eigenaar is,
  • De werkgroep Trage Wegen/Herkenrodebossen van de Dorpsraad Kermt.

In dit deel richten we de spotlichten op twee van deze actoren en hun bijdrage in het project. In het volgende deel komen de Stad Hasselt en de werkgroep aan de beurt.

Dit vinden we op de webpagina’s:

Vlaamse Gemeenschap Agentschap Natuur & Bos

De Herkenrodebossen (162 ha) vormen een groot, maar versnipperd natuurgebied tussen de Hasseltse deelgemeenten Kermt, Stevoort en Spalbeek. De dorpsraad van Kermt, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de stad Hasselt hebben samen een duurzaam wandelnetwerk aangelegd. Wandelaars  kunnen nu zalig genieten van al het moois dat de Herkenrodebossen te bieden hebben. Honden zijn ook welkom, maar wel aan de lijn! Startplaats aan de dorpskern van Kermt of aan sportcentrum Ten Hove. De kinderen kunnen terecht in een natuurlijk speelbos van 3,7 ha.

De troeven

  • Speelbos en wandelroutes
  • Voorkomen van hazelmuis, Bechsteinvleermuis en boomkikker
  • Natuurmozaïek tussen woonkernen
  • C02-bos
  • Historisch landschap met bossen, graslanden en akkers
  • Samenwerking tussen partners: stad Hasselt, RLH, Bos+, limburg.net, landbouwers, ANB, buurtwerkgroep Trage Wegen

Abdij van Herkenrode

Het eertijds uitgestrekte bos was eigendom van de Abdij van Herkenrode en stond bekend onder de naam “Grotenbos”. Hier liet de abdij haar vee grazen.  Aangezien ANB ook eigenaar is van de abdijsite, behoort een verbindingstraject mogelijk tot de toekomstvisie.

Een mozaïek van bossen en landbouwgronden bepaalt het aanzicht van het landschap. In 2008 werd het gebied beschermd als Europees natuurgebied. Het omvangrijke oerbos wordt in zekere mate hersteld door heraanplant van bos. Een andere intentie houdt in dat het een onbebouwd gebied blijft, mede ten behoeve van de talrijke bewoners van de provinciehoofdstad Hasselt, waartoe onder andere wandelpaden worden aangelegd.

De kern van het gebied bestaat uit een bos dat als natuurreservaat wordt beheerd. Het gaat om een eikenbos met onder meer heide in de ondergroei.

Ter land, ter zee en in de lucht

Als oud cultuurlandschap heeft Herkenrodebossen zich altijd geuit als een mooie variatie tussen een open en een gesloten karakter. Het landschap toont zich ouderwets kleinschalig en bevat nog veel relicten van voormalig land(bouw)gebruik zoals hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, … Deze kleine landschapselementen geven structuur aan de open ruimte en verhogen, samen het bouwkundig erfgoed in de omgeving (oude stokerij, hoeves, …), de belevingswaarde voor de wandelaar.

Naast hun landschappelijke, historische en esthetische waarde betekenen kleine landschapselementen een habitat voor tal van dier- en plantensoorten en vormen ze belangrijke natuurlijke verbindingen voor bijvoorbeeld de nagenoeg uitgestorven hazelmuis.

Bij het beheer gaat de aandacht verder uit naar zeldzame soorten zoals kamsalamander, boomkikker en Bechsteinvleermuis.  Herkenrodebossen herbergt nu reeds de kamsalamander en de Bechsteinvleermuis. Die vleermuis voelt er zich thuis in de vele oude, holle bomen. Wist je dat ze tot 21 jaar oud kan worden? De boomkikker is momenteel nog niet aanwezig in het gebied, maar na de aanleg van extra poelen en aanpassingen aan de visvijvers wordt de soort wel terug verwacht vanuit het Midden-Limburgs vijvergebied.

Kaart van het wandelgebied

U kunt de kaart van de wandeling, die ze aangelegd hebben, raadplegen via de volgende link:

U kunt dit en nog meer lezen over de Herkenrodebossen op hun webpagina:

Regionaal Landschap

Haspengouw & Voeren

 Landschapsherstel Herkenrodebossen

Tussen de Hasseltse deelgemeenten Kermt, Spalbeek en Stevoort ligt een groot, versnipperd natuurgebied dat sinds 2008 Europese bescherming geniet. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet zich, met tal van partners, in om dit unieke gebied nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

De bossen behoorden destijds tot een uitgestrekt bos dat ‘Grotenbos’ werd genoemd. In de 17de en 18de eeuw waren ze grotendeels in handen van de abdij van Herkenrode. De E313 en Diestersteenweg en de gedeeltelijke omvorming van bos naar akkers en weilanden zorgden voor versnippering. In de kern van het gebied ligt echter nog een natuurreservaat met o.a. een eikenbos met heide in de ondergroei.

http://www.rlhv.be/media/images/HerkenrodebossenLR.JPG

Sinds 2017 kan je het gebied ontdekken via de Verborgen Moois-wandeling Herkenrodebossen. Het Agentschap voor Natuur en Bos verbeterde de wandelpaden en zorgde samen met de stad Hasselt en het RLHV voor de aanleg van een mindervalidenpad. Er werd ook een speelzone van maar liefst 3,7 ha voorzien.

In 2017 en 2018 coördineerde RLHV werken op privaat eigendom waarbij kleine landschapselementen op kleinschalige landbouwpercelen werden hersteld. Verschillende buurtbewoners meldden zich aan om het landschap op hun eigendom te herstellen en behouden. Er werden o.a. hagen aangeplant, poelen geruimd en bijkomende poelen gegraven.

Soorten die van deze werken profiteren zijn o.a. de hazelmuis, de kamsalamander, en Bechsteinvleermuis. 

Nog meer moois op hun website:

Geef een reactie